Kategoriarkiv: Foredrag

Onlinekursus m. Heather Clark

“Differential Diagnosis of Motor Speech Disorders”.

Onlinekursus med Dr. Heather Clark

Torsdag d. 16. september kl 14.00 -18.00

Pris: 250 for medlemmer, 500 kr for ikke medlemmer

Tilmelding kun via dette link: https://dslf.net/butik.html

Dette kursus handler om dysartri. Der er fokus på skelnen mellem dysartri og difrentialdiagnosen verbal Dyspraksi, diagnosticering af dysartri samt intervention.

Heather Clark skriver selv om kurset:

Title: Differential Diagnosis of Motor Speech Disorders

Summary:

Differential diagnosis of motor speech disorders relies heavily on detection and interpretation of relevant perceptual speech features. In this course, participants will practice “honing their ear” to the perceptual characteristics of dysarthria and apraxia of speech in adults and children.

Audio and video examples of salient respiratory, phonatory, resonatory, articulatory, and prosodic features of dysarthria and apraxia of speech will be presented.

Participants will have the opportunity to practice detecting, describing, and distinguishing among speech features and to formulate differential diagnoses based on patterns of features that are perceived. Cases reflecting developmental, acute, and progressive etiologies will be included.

Bio: Dr. Heather Clark is Chair of Speech Pathology in the Department of Neurology and Associate Professor in the College of Medicine at the Mayo Clinic in Rochester, Minnesota. She is board-certified by the Academy of Neurologic Communication Disorders and Sciences and is a Fellow of the American Speech-Language-Hearing Association. Her clinical responsibilities include differential diagnosis of communication and swallowing disorders in adults and children. She serves as co-investigator in several projects examining the nature of speech, language, and swallowing impairment in children and in degenerative neurologic disease.

Stemmeproblemer hos Børn og Unge

DSLF AFHOLDER HELDAGSKURSUS

Fredag den 26. september 2014 kl. 9:30-15:30

Sted: PPR VALBY; Gammel Køge Landevej 3, 5.sal, 2500 Valby

PROGRAM:

9:30 Velkomst

9:35   Emne: Diagnostik og behandling af Sulcus Glottidis (medfødt             

           misdannelse af stemmelæberne),

           Afdelingslæge Gohar Bossen, Foniatrisk klinik, Neurologisk     

           afdeling N, Bispebjerg Hospital

10:30 Pause

10:40 Emne: Stemmeproblemer i puberteten hos piger og drenge,

          Overlæge Svend Prytz, Foniatrisk klinik, Neurologisk afdeling N,   

          Bispebjerg Hospital

11:40 Frokost

12:20 Emne: Logopædiske arbejdsmetoder ved undervisning af børn    

           med stemmelidelser

           Stig Faurdal, tale-hørekonsulent, TSF Valby

           Agnethe Nordin, audiologopæd, TSF Valby

15:20 Afrunding og afslutning

Da der skal bestilles frokost, er det nødvendigt med en tilmelding, så send en mail til stig.faurdal@buf.kk.dk , hvis du kommer til arrangementet. Senest d. 20.09.14.

Det er mulig at deltage, selv om man ikke er medlem af DSLF. Det koster kr. 300,00 og heri er medregnet frokost.

Pengene bedes indbetalt på konto:

Reg.-nr.: 1551

Kontonr.: 8166625

Husk at anføre navn ved betaling!

 

Invitation til Generalforsamling

Kære medlemmer af DSLF

Som tidligere annonceret, afholdes ordinær Generalforsamling i DSLF

Torsdag den 6. februar 2014   kl. 19.30

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Område Valby/Vesterbro

Gl. Køge Landevej 3,  3. sal, 2500 Valby

Med følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Formanden aflægger beretning

3.      Kassereren forelægger det reviderede regnskab

4.      Forslag til medlemskontingent

5.      Forslag fra bestyrelsen

6.      Indkomne forslag fra medlemmerne

7.      Valg af formand, Svend Prytz er villig til genvalg.

8.      Valg af den øvrige bestyrelse:   

Den siddende bestyrelse er:  

Næstformand: Inge Benn Thomsen

Kasserer: Stig Faurdal 

Sekretær: Gohar Bossen

Webmaster: Agnethe Nordin

Alle er villige til genvalg.

9.      Valg af revisor , Bent Kjær er villig til genvalg

10.     Eventuelt

Forinden – Kl. 18.00 19.15 –  holdes næste møde i DSLF:

Sted: samme sted som generalforsamlingen.

Emne:  Logopædisk stemmebehandling.

Specialepræsentation v. Cand. Mag. i Audiologopædi, Sara Gryholdt Rasmussen og Karina Thomsen Grønnemose:

Cand. Mag. i Audiologopædi – Sara Gryholdt Rasmussen
Nuværende Stilling: Talehørelærer, Gladsaxe Kommune.

Siden 2010, har Sara undervist private stemmeklienter, fra erhvervslivet, sang- og skuespilmiljøet. Sara har også undervist kommende talepædagoger i børnestemmer, på Logopæduddannelsen på UCC, i hhv 2010 og 2011 og har desuden været stemmetræner på Studenterrevyen i 2010 og 2011.

I Gladsaxe fungerer Sara som børnestemme-konsulent, og varetager desuden gruppeundervisning i stammen.

Cand. Mag. i Audiologopædi; Karina Thomsen Grønnemose
Nuværende Stilling: Ordblinde- og FVU-lærer, VUC Hvidovre/Amager

Karina har været selvstændig stemmeunderviser og underviser for personer med sproglige vanskeligheder i forbindelse med afasi, siden 2011. I forbindelse med sit bachelorprojekt, præsenterede Karina et oplæg til Laryngologisk Selskabs årsmøde  2011, om “Stemmehygiejniske råd – evidens og status i Danmark”.

Karina er artikelforfatter, i samarbejde med Jenny Iwarsson og Ellen Lomholt, til artiklen “Inventering af Stemmehygiejniske råd i Danmark”, udgivet i Dansk Audiologopædi,  december 2011.

Sara og Karina tilbyder desuden stemmeundervisning, via deres selvstændige virksomhed “selvlyd” – se www.selvlyd.dk

Uddrag af specialets Abstract:

“Der findes  en del forskning,  der undersøger  effekten  af logopædisk stemmebehandling  og som viser  positive resultater.  Der findes  dog  ikke  meget forskning,  der  viser  effekten  af  en  isoleret stemmeøvelse.  Undersøgelser  af    isolerede  stemmeøvelser  har  betydning  for  at  sikre  en evidensbaseret praksis indenfor det logopædiske stemmeområde.

Dette  speciale  ønsker  primært  at  undersøge  den  umiddelbare  effekt  af  knæ­gyngeøvelse  med fonation på stemmens F0. Sekundært  ønsker  dette speciale  at  undersøge  den  umiddelbare  effekt  af  knæ­gyngeøvelse  med fonation    fem  fonasteniske  gener  og  seks  positive  fornemmelser  i  forbindelse  med  hals  og stemme.”

Efter mødet vil der være traktement inden generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Invitation til møde i DSLF

MUSIKTERAPI-MØDE

25.11.2013 kl. 17:00

Sted: PPR Valby, Gl. Køge Landevej 3, 3.sal 2500 Valby.

“Tourette sygdom og musikterapi”

Foredragsholder 1: Neurolog Anne G Korsgaard

15 min pause

“Musikterapi generelt ved tale-, sprogforstyrrelser”

Foredragsholder 2: Musikpædagog Annette, Ålborg Universitet

Titel: Musikterapi generelt ved tale- og sprogforstyrrelser

Hvis der er tid, vil musikterapi som led i intensiv terapi blive omtalt.

Der indtages sandwiches fra ca. kl.18:15, og mødet vil slutte kl. 20:00.

Pris: 200 kroner for ikke DSLF- medlemmer

Kommende møder i selskabet:

  • General forsamling 06.februar 2014 kl. 17
  • Der planlægges desuden et arrangement i januar 2014, men dette er endnu ikke helt fastlagt.

Generalforsamling samt foredrag om børns motorik

Kære alle i DSLF !

Hermed inviteres til foredrag om børns motorik samt generalforsamling i DSLF.

TID: onsdag den 29/2-2012 kl. 19-21.30 (ca sluttid for mødet, derpå stiftende Bestyrelsesmøde)

STED:  MULTISALEN, PORCELÆNSTORVET, 2500 Valby

Selve generalforsamlingen vil foregår klokken ca. 20-21.30. Dagsorden er ifølge vedtægterne som følger:

1. Formanden aflægger beretning.

2. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og fremlægger bestyrelsens forslag om medlemskontingentets størrelse for det indeværende år.

3. Bestyrelsens forslag og medlemsforslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest fire uger før generalforsamlingen afholdes.

4. Valg af formand.

5. Valg af den øvrige bestyrelse.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

Hvis nogen medlemmer har punkter til dagsordnen, bedes de indsendt snarest og senest 3 uger før GF.

Klokken 19-20 præsenteres:

Foredrag: TrasMo – Tidlig Registrering af Sansemotoriske Færdigheder hos børn

Birte Engmann, ergoterapeutkonsulent, PPR

TrasMo er et redskab, som kan bruges af pædagoger i dagpasningstilbud. Formålet med at bruge TrasMo er, at identificere ressourcer og vanskeligheder inden for motorik og sanseintegration ved at observere barnet i dets dagligdag i institutionen med henblik på at tilrettelægge en tidlig indsats.

Der vil blive en kort introduktion til de forskellige områder, som er indeholdt i TrasMo. Tankerne bag udviklingen og udviklingsarbejdet vil blive gennemgået på et overordnet niveau.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter oplægget, som varer en times tid.

Øl & vand i pausen.

Adgang: Gratis for medlemmer,  kr. 50 for andre interesserede, som er meget velkome – dog kr. 25 for studerende.

Vel mødt!

Bestyrelsen

Foredrag med Gohar Bossen

Torsdag d. 24/11 holder Gohar Bossen foredraget med titlen “Er sulcus glottidis arvelig?”. Detaljer findes i det nedenstående.

Du må meget gerne melde dig til via følgende link:

Titel: Er sulcus glottidis arvelig?

Foredragsholder: Gohar Nikogosyan-Bossen

Tid: Torsdag d. 24/11, klokken 17-19

Sted: Valby Kulturhus, lokale 3 på tredje sal. Valgårdsvej 4-8. Valby.

Abstract:

Gennemgang af cases fra 11 familier hvor 2 eller flere medlemmer har fået konstateret sulcus glottidis på Bispebjerg hospital, Foniatrisk klinik. Disse patienter blev fulgt fra 1995 med akustiske analyser, videostroboskopi og hvis nødvendigt operation. Der vil præsenteres opfølgende resultater af hvordan det er gået disse familier stemmemæssigt. Arvelighed af denne sygdom er stadig til discussion blandt læger som beskæftiger sig med foniatri. Vi vil prøve at komme med vores bud på sandsynligheden af arvelighed i sygdommens ætiologi.

Foredrag om ordmobilisering d. 29/10

DSLF-foredrag: Ordmobiliserings… øh… halløj. Seminar om ordmobilisering

Tid: Lørdag d. 29. oktober 2011

Sted: Valby Kulturhus, Teatersalen, Valgårdsvej 4-8

Tilmelding: Senest tirsdag d. 25/10 via følgende link (tryk her): Deltagelse er gratis for DSLF-medlemmer. 125 kr. medbring lige penge. Frokost er inkluderet.

Det er en lørdag, så vi har ekstra grund til at gøre det til et hyggeligt arrangement med både intellektuelle kalorier og den anden slags. Detaljer for arrangementet kan I finde i det nedenstående.

Programmet er desværre blevet ændret pga. Afbud fra Kristine Skov Jensen

Program

10.00-10.15 Velkomst

10.15-11.15 Katrine Klim Jacobsen og Jonna Bybeck Tosev: Udvikling of afprøvning af en gruppetest af produktivt ordforråd.

11.15-12.15 Mads Poulsen: Ordmobiliseringens sammenhæng med læsning.

12.15-13.15 Frokost

13.15-14.15 Afsluttende diskussion og erfaringsudveksling.

Abstracts

Udvikling og afprøvning af en gruppetest af produktivt ordforråd

Katrine Klim Jacobsen, cand. mag, ordblindevejleder og -lærer på VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Jonna Bybeck Tosev, cand. mag., undervisningskonsulent på Hovedstadens Ordblindeskole

Børns ordforråd ved skolestart er relateret til deres senere læsefærdigheder. Kendskab til elevernes ordforråd kan derfor give vigtig indsigt i elevernes forudsætninger for at lære at læse. Man ved, at det produktive ordforråd er en stærkere prædiktor for senere læsefærdigheder end receptivt ordforråd.

I vores speciale udviklede og afprøvede vi en ny type test af produktivt ordforråd. I testen skal deltageren bestemme, hvilke to ud af fire billeder, som kan hedde det samme (dvs. er homofone) – og markere svaret ved at trække streg mellem de to billeder. Dette design tillader, at testen kan afvikles som en gruppeprøve.

I oplægget vil vi fortælle om udviklingen og afprøvningen af testen. Vi vil komme ind på ’det mentale leksikon’ og på forskellen mellem perception og produktion. Vi vil bl.a. diskutere testens anvendelighed i praksis, og om det er rimeligt at hævde, at man kan teste produktivt ordforråd, uden at eleverne siger noget.

Ordmobiliseringens sammenhæng med læsning

Mads Poulsen, ph.d., Københavns Universitet

Ordmobiliseringsvanskeligheder er kendt fra det logopædiske arbejde med børn med sprogvanskeligheder. Dette foredrag handler imidlertid om en undersøgelse af, hvordan også børn i normalspektret er forskellige med hensyn til, hvor vakse de er til at få mobiliseret ord. Disse forskelle har praktisk relevans, da de er forbundet med forskelle i læsefærdigheder. Ydermere ser det ud til, at der er forskellige delprocesser i ordmobiliseringen, og at disse delprocesser har betydning for forskellige former for læsefærdigheder. Således er forskelle i mobiliseringen af indholdsord forbundet med forskelle i læseforståelsesfærdigheder, mens forskelle i mobiliseringen af forholdsvis indholdsløse ord, såsom tal og bogstaver, forbundet med enkeltordslæsefærdigheder. Resultatet tyder på, at ordmobiliseringsvanskeligheder kan have forskellige årsager, og vil give anledning til en diskussion af hvordan man identificerer årsagerne.

 


Foredrag med Svend Prytz og Kristian Winge

Kære DSLF-medlemmer,

Vi indkalder til foredrag i DSLF, hvor Kristian Winge og Svend Prytz vil tale om Stemme- og taleproblemer samt synkemotoriske vanskeligheder hos patienter med Parkinsons sygdom og deres mulige medikamentelle behandling.

Foredragsholdere: Kristian Winge og Svend Prytz.

Tid: torsdag d. 22. september, klokken 17-20.

Sted: Bispebjerg hospital, undervisningsbygningen (Sygeplejerskolen), mødelokale 6. Tag indkørsel fra Tuborgvej. Undervisningsbygningen har vist indgangsnummer 52. Se kort: http://www.bispebjerghospital.dk/menu/Om+Bispebjerg+Hospital/Praktisk+information/Kort-over-Bispebjerg-Hospital.htm

Titel: Stemme- og taleproblemer samt synkemotoriske vanskeligheder hos patienter med Parkinsons sygdom og deres mulige medikamentelle behandling.

Venlig hilsen,

DSLF’s bestyrelse

En undersøgelse af sammenhængen mellem udtalevanskeligheder og taleforståelighed hos 3-årige danske børn (født med og uden læbe-ganespalte)

Foredrag med Elisabeth Willadsen, Lektor, ph.d., Københavns Universitet

Tid: Tirsdag d. 7. december 2010, klokken 17.00-19.00

Sted: UCC, Titangade 11, 2200 N

I foredraget vil der blive sat fokus på sammenhængen mellem fonologiske vanskeligheder og taleforståelighed hos 3-årige danske børn. Formålet med denne undersøgelse var at afdække, om (graden af) fonologiske vanskeligheder påvirker, hvor godt småbørn forstås. Da dette er ikke tidligere undersøgt hos danske børn, omfattede undersøgelsen en gruppe af børn med typisk sprogudvikling, hvoraf en del også havde aldersbetingede udtalemangler, og to grupper af børn med læbe-ganespalte. Tidligere undersøgelser har vist, at udviklingen af sprogets lydsystem kan påvirkes af en medfødt læbe-ganespalte, og børn med læbe-ganespalte har således relativt ofte en forsinket og til tider afvigende fonologisk udvikling. Børnene i de forskellige grupper var matchede mht. køn og alder.

Samtidig var det et ønske at undersøge, hvordan disse danske 3-årige forstås af almindelige mennesker uden særligt kendskab til småbørns sprogudvikling eller småbørn med fonologiske vanskeligheder. Da det imidlertid er en kendt sag, at det er store forskelle mht., hvor godt småbørn forstås af ældre samtalepartnere, var det nødvendigt at inddrage relativt mange lyttere for at tage højde for denne variation, og derfor medvirkede 84 unge mennesker mellem 15 og 24 år som lyttere i denne undersøgelse.

Foredraget vil forhåbentlig give mulighed for stof til eftertanke ift., hvilken betydning fonologiske vanskeligheder kan have for småbørn, der bl.a. skal begå sig selvstændigt blandt kammerater i børnehaven.