Referater

Referat fra Generalforsamling i DSLF 25.2.2019

Referent 2019: Inge Brink Hansen

Referat fra DSLF – generalforsamlingen.23.2.18

Referent 2018: Inge Brink Hansen

Referat af generalforsamling d. 28.2.2017

Referent 2017: Inge Brink Hansen

DSLF GF referat 2016 25.febr

Referent 2016: Gohar Bossen

Referat af generalforsamlingen den 21.februar 2013 

Tid og sted: torsdag den 21.februar 2013 kl 18:20, København, PPR Valby (Gl. Køge Landevej 3, 5).

 Dagsorden:  

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning v. Svend Prytz
 3. Kassereren (Inge Benn Thomsen) forelægger det reviderede regnskab og fremsætter bestyrelsens forslag om kontingentens størrelse i indeværende år.
 4. Bestyrelsens forslag om medlemsforslag. Forslag skal være fremsendt til bestyrelsen senest 4 uger før afholdelse af generalforsamling.
 5. Valg af formand. Nuværende formand Svend Prytz er villig til genvalg.
 6. Valg af øvrige bestyrelse. Kristine De Lopez (bestyrelsesmedlem) og Stine Kensø (webmaster) udtræder af bestyrelsen. Stig Faurdal (sekretær)og Inge Benn Thomsen (kasserer og næstformand) er villige til genvalg.
 7. Valg af revisor. Villig til genvalg.
 8. EventueltTilstede var Inge Benn Thomsen, Svend Prytz, Gohar Bossen, Kristine de Lopéz, Stig Faurdal, Ane Mette Øster, Agnethe Nordin.Formanden Svend Prytz bød velkommen.Ad 1. Ane Mette Øster blev foreslået som ordstyrer og Gohar Bossen som referent, hvilket begge indvilligede i.Ordstyrer konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og gik over til dagsordenen.Ad 2. Formanden aflægger følgende beretning:
 • Der er udarbejdet en instruks i funktionsbeskrivelse for kasserer i DSLF som deles ud til medlemmer.
 • Medlemmers e-mail liste er blevet opdateret og vil blive lagt på selskabets hjemmeside.
 • Den 23.august 2012 er der blevet afholdt en tværfaglig workshop hvor komplicerede logopædiske tilfælde er blevet gennemgået.
 • Forslag fra formand om at nedsætte kontingent fra 250 til 200 kroner.
 • Kasser Kristine de Lopéz har fratrådt den 1.december 2012. Regnskabet for 2012 er blevet revideret af Inge Benn Thomsen og er blevet udført til tide.Beretningen blev godkendt.Der blev af medlemmer anmodet:
 • budget for det kommende år, som skal udføres lige så snart den nye bestyrelse er valgt,
 • regnskabet for 2013 at blive lagt på selskabets webside 3 uger før general forsamlingen.Ad 3. Regnskabet forelægges af Inge Benn Thomsen og godkendes.Ad 4. Kristine de Lopez kommenterer at tidligere referater samt indkaldelse til generalforsamling ikke ligger på websiden som der bør strammes op på.Ad 5. Genvalg af formand Svend Prytz.Ad 6. Stine Kensø (webmaster) og Kristine de Lopez (bestyrelsesmedlem) udtræder af bestyrelsen.Stig Faurdal og Inge Benn Thomsen genvælges.Agnethe Nordin og Gohar Bossen blev foreslået som nye bestyrelsesmedlemmer, hvilket begge indvilligede i og blev valgt enstemmigt.

Ad 7. Bent Kjær (ikke til stede) er villig til at opstille som revisor. Et medlem stemmer imod idet der er rejst bekymring jf. tidligere bestyrelsesmøder. Der er ingen forslag til andet revisor. Bent Kjær blev valgt.

Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 23.08.2012 i Selskab for logopædi og foniatri.

 1. godkendelse af revideret regnskab for 2011. Revisor Bent Kjær gennemgik det reviderede regnskab. Følgende kommentarer blev givet: der mangler kontoudtog fra primo og ultimo regnskabsåret. Rejseafregninger og andre udlæg skal afregnes hurtigst muligt og i samme regnskabsår. Der er en difference på kr. 2.000,00, som ikke kan forklares. Herefter blev regnskabet godkendt.
 2. Kontingent for 2012 er kr. 250,00 årligt. Kr. 125 for pensionister og studerende.
 3. Bestyrelsen har udarbejdet en detaljeret beskrivelse for kassererfunktionen.

Fremtidige dagsordener og referater vil være tilgængelig elektronisk.

 

Generalforsamling 2012

Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2012 kl. 20.30 -21.20 i Multisalen, Porcelænstorvet, 2500 Valby

Tilstede var Inge Benn Thomsen, Svend Prytz, Kristine de Lopéz, Stine Kensø, Ellen Wamsler, Ane Mette Øster og Aase Hjort

Formanden Inge Benn Thomsen bød velkommen.

Ane Mette Øster blev foreslået som ordstyrer og Aase Hjort som referent, hvilket begge indvilligede i.

Ordstyrer konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og gik over til dagsordenen:

Ad 1. Formanden aflægger beretning.

Siden sidste ordinære generalforsamling har der været afholdt 4 møder:

D. 22. september 2011: Kristian Winge og Svend Prytz. ”Tale- og stemmeproblemer samt synkebesvær hos patienter med Parkinsons Sygdom – typisk el. atypisk. Forslag til medicinsk og/ eller flerfaglig terapeutisk indsats inkl. logopædisk undervisning”.

D. 29.. oktober 2011: Overordnet tema: ”Ordmobiliseringsvanskeligheder hos børn”. Katrine Klim Jacobsen og Jonna Bybeck Tosev: Udvikling of afprøvning af en gruppetest af produktivt ordforråd og Mads Poulsen: Ordmobiliseringens sammenhæng med læsning.

D.. 24. november 2011: Gohar Bossen. ”Sulcus-projekt”

D. 29. februar 2012: Birte Engmann: TrasMo – tidlig Registrering af Sansemotoriske Færdigheder hos børn.

Det har været et år med planer om større arrangementer – men det er desværre ikke nået.

Hjemmesiden www.dslf.net fungerer nu godt. Mads Poulsen er webmaster.

Beretningen blev godkendt.

Ad 2. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og fremlægger bestyrelsens forslag om medlemskontingentets størrelse for det indeværende år

Kasserer Kristine de Lopéz beklagede, at der ikke forelægger et revideret regnskab. Der er rettelser i regnskabet, og det forventes at blive revideret snarest.

Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling snarest (evt. i forbindelse med et medlemsmøde), hvor det reviderede regnskab vil blive fremlagt til godkendelse sammen med bestyrelsens forslag om medlemskontingentets størrelse for det indeværende år

Ad 3. Bestyrelsens forslag og medlemsforslag

Der var ikke forslag fra bestyrelsen, og der var ikke indkommet medlemsforslag.

Ad 4. Valg af formand

Inge Benn Thomsen ønskede ikke at genopstille som formand.

Svend Prytz accepterede at stille op som formand for en kortere periode (1 år) og blev enstemmigt valgt.

Ad 5. Valg af den øvrige bestyrelse

Mads Poulsen ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen. Kristine de Lopéz og Stine Kensø ønskede at genopstille.

Endvidere ønskede Inge Benn Thomsen og Stig Fauerdal (ikke til stede) samt Hanne Knudsen (ikke til stede) at opstille.

Kristine de Lopéz , Stine Kensø og Inge Benn Thomsen blev enstemmigt valgt til bestyrelsen.

Stig Fauerdal blev valgt til bestyrelsen med 6 stemmer for.

Hanne Knudsen fik 1 stemme og opnåede ikke valg.

Ad 6. Valg af revisor

Bent Kjær (ikke til stede) er villig til at opstille som revisor og vil også godt revidere regnskabet for 2011.

Bent Kjær blev valgt (og vil modtage en gave for at revidere regnskabet i stedet for aflønning).

Ad 7. Eventuelt

Ellen Wamsler beklagede, at Inge Benn Thomsen ikke genopstillede som formand – og at det ikke havde stået i indkaldelsen til generalforsamlingen. Ellen Wamsler takkede Inge Benn Thomsen for hendes indsats. Ane Mette Øster beklagede, at der ikke var blomster til den afgående formand.

De kommer så i papirformat her:

Ekstraordinær Generalforsamling d. 10. juni 2011.

Tid og sted: d.10/6, Kl. 18.00 på UCC, Titangade 11, 2200 Kbh. N

Tilstede var: Inge B. Thomsen, Svend Prütz, Kristine de Lopéz, Mads Poulsen, referent Stine Kensø og ordstyrer Charlotte Glahn.

1. Fremlæggelse af årsregnskab: Næstformand fremlagde årsregnskab til godkendelse. Årsregnskab blev godkendt med enkelte konteringsændringer.

Næstformand foreslog på baggrund af de lave renter foreningen har på indestående beholdning at denne evt. placeres i 4% obligationer. Bestyrelsen foreslog at kasserer snakker med Danske Bank om dette, eller evt. andet der kan være fordelagtigt. Det blev også foreslået at flytte værdipapirer med resten af beholdning, da værdien i Danske Banks aktier er lav. Ordstyrer foreslår at tage kontakt til Sparekassen Lån og Spar for at indhente tilbud om placering af selskabets beholdning.

2. Fastsættelse af kontingent: Det blev enstemmigt besluttet at kontingent fastholdes på 250,- for 2011, og dem der har betalt for 2010 skal ikke betale for 2011.

Kasserer udsender opkrævning.

3. Orientering om møder: I efteråret 2011 er følgende møder planlagt:

D. 22. September: Kristian Winge og Svend Prütz. ”Tale- og stemmeproblemer samt synkebesvær hos patienter med Parkinsons Sygdom – typisk el. atypisk. Forslag til medicinsk og/ eller flerfaglig terapeutisk indsats inkl. logopædisk undervisning”.

Slutningen af oktober: Overordnet tema: ”Ordmobiliseringsvanskeligheder hos børn”. Foredragsholdere: Kristine Skov Jensen (cand. mag): Fremlæggelse af speciale om karakteren af mobiliseringsvanskeligheder hos børn med ordmobiliseringsvanskeligheder. Katrine Klim Jacobsen og Jonna Bybeck Tosev (cand. mag’er): Fremlæggelse af speciale om design og afprøvning af en gruppebaseret, produktiv ordforrådstest. Mads Poulsen (ph.d.): Undersøgelse af sammenhæng mellem ordmobilisering på den ene side og læsehastighed og læseforståelse på den anden i femte klasse.

d. 24. november:, Gohar Bossen. ”Sulcus-projekt”

Tidspunkt og sted for afholdelse følger.

Generalforsamling 2011

Sted: København, Skuespilhuset

Dagsorden:

1. Formanden aflægger beretning

2. Kassereren forelægger det reviderede regnskab

3. Bestyrelsens forslag om medlemsforslag

4. Valg af formand

5. Valg af den øvrige bestyrelse

6. Eventuelt

Dirigent Anne Mette Øster og referent Gohar Bossen udnævnes af medlemmer.

Vedtægter deles til mødedeltagere.

Ad 1. Formanden aflægger følgende beretning:

• Kasserer Jan Tinge har trådt ud af bestyrelsen i løbet af 2010. Dirigenten ønsker kort forklaring af hændelsen. Formanden forklarer at både revisor og kasserer ved en e-mail har informeret formanden om udtrædelse og herefter har sendt en mappe med bilag til formanden. Der er dog ikke blevet afleveret regnskab for 2010. Medlemskontingentet for 2010 er hellere blevet afkrævet. Der oplyses at den nye kasserer og formand efter generalforsamlingen skal kontakte Danske Bank med henblik på at lave nye fuldmagt til selskabets konti.

• Den nye hjemmeside af selskabet er kommet op at køre i løbet af 2010 og fungerer fint. Hjemmesiden står åben for enhver.

Ad 2. Regnskabet forelægges af formanden. Regnskabet er lavet af en privat revisor.

• Indtægter i 2010 har ikke været så store pga. manglende opkrævning af medlemskontingent.

• Revisor skal kontaktes af formanden, og regnskabet for 2010 gennemgås igen, idet der er små mangler i regnskabet.

• Posteringer for 2010 skal tjekkes, og først derefter kan regnskabet godkendes.

• Et ekstraordinært møde kan planlægges til lige umiddelbart før den næste generalforsamling hvor regnskabet fra sidste år kan godkendes.

Ad 3. Følgende forslag fra medlemmer nævnes:

• Indkaldelse til generalforsamlingen med blot 3 ugers varsel lever ikke op til 3 uges fristen for at komme med forslag. Bestyrelsen skal fremover indskærpe at indkaldelse sendes ud over 3 uger før generalforsamlingen.

• Idet året 2010 ikke har været særlig aktiv for selskabet og dermed har udgifterne været mindre end andre år, foreslås det af medlemmer at der gives rabat for medlemskontingentet for året 2010. Der skal således i 2011 opkræves et samlet kontingent på 375 kr. for både året 2010 og 2011. Nye medlemmer skal betale normalt fuldt kontingent på 250 kr. for året 2011.

• Der foreslås af praktiske grunde at indføre en frist for indbetaling af medlemskontingentet.

Ad 4. Genvalg af formand Inge Benn Thomsen.

Ad 5. Genvalg af Svend Prytz, Mads Poulsen, Kristine de Lopez.

Stine Kensø vælges som nye bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen vil herefter vælge nye kasserer og revisor.

Ad 6. Ingen yderligere forslag.

Generalforsamling 2010

Referat af ordinær generalforsamling fredag d. 5. februar 2010

Formanden foreslog Hans Vejleskov som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.

Hans Vejleskov bød velkommen og konstaterede af generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

1) Valg af referent

Camilla Jensen blev valgt.

2) Formandens beretning

Der har i det forgangne år kun været afholdt et medlemsmøde. Dette omhandlede den konsultative metode. Oplægsholdere var Åse Hjort, Jannie Østergaard og Astrid Frylmark.

DSLF har desuden beskæftiget sig med certificering af logopæder/audiologopæder og er repræsenteret i det landsdækkende udvalg. Her har FTHF og FUA trukket sig ud. Udvalget arbejder dels på, hvordan man opsætter målsætninger for certificering, samt hvordan man kan forbedre uddannelserne inden for feltet.

Foreningens hjemmeside fungerer fortsat ikke. Det er vigtigt, at få den op at køre af hensyn til udveksling af viden. Det er bestyrelsens håb, at arbejdet med hjemmesiden kommer til at forløbe glattere i 2010.

Beretningen godkendtes.

3) Årsregnskab

Foreningens kasserer Jan Tinge fremlagde det reviderede regnskab. Der foreligger et mindre driftsunderskud i 2009, men foreningens økonomi er overordnet set god.

Ane Mette Øster stillede spørgsmål til udgifternes størrelse set i lyset af, der kun har været afholdt et medlemsmøde.

Kristine Jensen de Lopez spurgte til medlemsantal. Der er 125 medlemmer.

Kontingentet foreslås uændret, hvilket blev vedtaget. Regnskabet godkendtes.

4) Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består af Inge Benn Thomsen (formand), Svend Prytz, Jan Tinge, Ellen Wamsler og Camilla Jensen. Ellem Wamsler og Camilla Jensen genopstiller ikke. Øvrige er på valg. Der skulle således vælges to nye bestyrelsesmedlemmer.

Der opstillede tre nye kandidater:

Kristine Jensen de Lopez, Cand. psyk. Lektor i udviklingspsykologi ved Ålborg Universitet.

Mads Poulsen, Cand. mag i dansk og adjunkt ved Audiologopædi på Københavns universitet.

Stine Kensø (opstillede in absentia), Cand. mag i musik og indskrevet på logopæduddannelsen ved UCC.

Der blev afholdt skriftligt valg. Kristine Jensen de Lopez og Mads Poulsen valgtes med stort flertal.

Inge Benn Thomsen genvalgtes som foreningens formand. Svend Prytz og Jan Tinge genvalgtes ligeledes til bestyrelsen.

5) Valg af revisor

Foreningens revisor Bjarne Nissen genvalgtes.

6) Eventuelt

Ane Mette Øster ytrede ønske på egne og andre medlemmers vegne om, at kommende medlemsmøder kunne handle om andet end børnelogopædi. Forslaget mødte tilslutning fra forsamlingen. Inge Benn Thomsen svarede, at man har et medlemsmøde i støbeskeen om Parkinson. Inge opfordrede desuden til forslag til medlemsmøder fra medlemmerne.

Hans Vejleskov erklærede generalforsamlingen hævet.

Generalforsamling 2009

Referat af generalforsamlingen d. 27. februar 2009 kl. 19.00 afholdt i Prøvehallen i Valby

Formand Inge Benn Thomsen bød velkommen og foreslog Ane Mette Øster som dirigent. Ane Mette Øster valgtes og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1) Formandens beretning

Kommer senere i skriftlig form.

2) Fremlæggelse af regnskab (vedlagt)

Kasserer Jan Tinge fremlagde regnskabet. Der var ikke mange bemærkninger. En del medlemmer har meldt sig ud af foreningen, hvilket har betydet en lavere kontingentindtægt. Dette er midlertid blevet opvejet af entréindtægter ved årets medlemsmøder. Regnskabet godkendtes. Kontingentet fastholdes på det nuværende niveau.

3) Valg af formand.

Inge Benn Thomsen ønskede genvalg og valgtes uden modkandidater.

4) Valg af bestyrelsens øvrige medlemmer

Jan Tinge genvalgtes som kasserer. Svend Prytz genvalgtes som næstformand og webmaster, Camilla Jensen som sekretær og Ellen Wamsler-Jensen som arkivar.

5) Valg af revisor

Bjarne Nissen genvalgtes.

6) Evt.

Der blev gjort opmærksom på Børnesprogssymposiet på N. Zahles Seminarium til november. Forholdet til IALP blev drøftet kort. Det er muligt, DSLF ikke får de informationer fra IALP, som vi burde. Inge undersøger sagen.

Referent: Camilla Jensen

Generlforsamling 2007

Referat fra generalforsamlingen d. 1/2 2007 kl.18.30, afholdt på CSV, Bystævneparken 20A, Brønshøj.

Lisbeth Holdt Jørgensen blev valgt til dirigent.

1. Formandens beretning ved Stine Thorsen.

Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

2. Kassereren Jan Tinge fremlagde det reviderede regnskab og fremsatte bestyrelsens forslag til kontingentets størrelse.

Som ventet har DSLF haft en række udgifter i forbindelse med planlægningen af IALP-kongressen, men regnskabet viste dog et pænt overskud.

Kontingentet sættes til som tidligere 250 kr.

3. Valg af formand.

Stine Thorsen blev genvalgt.

4. Valg af øvrige bestyrelse og suppleant.

Svend Prytz, Jan Tinge, Inge Benn Thomsen og Ellen Wamsler-Jensen blev alle genvalgt.

5. Valg af revisor.

Bjarne Nissen blev genvalgt som revisor

6. Evt.

Der var intet til dette punkt.

Referent:

Inge Benn Thomsen

Generalforsamling 2006

Referat fra generalforsamlingen d. 3/2 2006 kl.19.00 på Gladsaxeseminariet.

Birgitte Quist blev valgt til dirigent.

1. Formandens beretning ved Stine Thorsen.

Beretningen blev godkendt med rosende ord fra Ane Mette Øster om en retorisk klar og interessant beretning.

Inge Benn Thomsen gjorde opmærksom på, at hjemmesiden nu snart er parat.

Svend Prytz fortalte om forberedelserne til den kommende Verdenskongres ”27th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics” fra den 5. til den 9. august 2007 i København.

2. Kassereren Jan Tinge fremlagde det reviderede regnskab og fremsatte bestyrelsens forslag til kontingentets størrelse.

Regnskabet viste et pænt overskud, hvilket foreningen normalt ikke arbejder henimod, men vi er meget tilfredse med resultatet i år, da vi er medarrangør af Verdenskongressen i 2007.

Kontingentet sættes til som tidligere 250 kr.

3. Valg af formand.

Stine Thorsen blev valgt med applaus.

4. Valg af øvrige bestyrelse og suppleant.

Svend Prytz, Jan Tinge, Inge Benn Thomsen og Ellen Wamsler-Jensen blev alle genvalgt.

5. Valg af revisor.

Bjarne Nissen blev genvalgt som revisor

6. Kommende møder.

17.03.2006 Lone Cordes Feldby om Lidcome metoden til stammen.

27.04.2006 Rikke Vang Christensen om SLI.

7. Evt.

Jens Jørgen Kofoed, lærer i retorik ved Frederiksberg Seminarium er død.

Referent:

Ellen Wamsler-Jensen

Generalforsamling 2005

Referat af generalforsamling 4/2 2005, som traditionen tro blev afholdt på Bispebjerg Hospital, Foniatrisk afdeling.

Inge Benn Thomsen blev valgt til dirigent.

1. Formandens beretning

Beretningen er vedlagt referatet og blev godkendt

Kommentarer til formandens beretning: Kirsten Graversen er syg, så hendes indlæg om verbal dyspraksi hos børn inden generalforsamlingen måtte desværre udgå. Svend Prytz udvidede sit indlæg, og KG vil komme på programmet senere.

Vedr. IALP-kongressen 2007: ALF, som er trådt ind i organisationskomiteen har 800 medlemmer pt.

Se kongressens hjemmeside på www.ialp2007.ics.dk

Jan Tinge har skrevet referat fra IALP-kongressen i Brisbane i august 2004. Det vil blive udsendt til alle medlemmer igen, da der var nogle, der ikke havde modtaget det.

2. Fremlæggelse af regnskab

Regnskabet blev fremlagt af Jan Tinge og godkendt. Kontingentet fastsættes igen til kr. 250,-.

3. Valg af formand

Stine Thorsen genopstillede og valgtes til formand.

4. Valg af bestyrelsens øvrige medlemmer og suppleant.

Jan Tinge, Svend Prytz og Ellen Wamsler-Jensen genopstillede og blev valgt.

Kirsten Graversen har ikke ønsket genvalg, Inge Benn Thomsen blev valgt som suppleant.

Inge Benn Thomsen præsenterede sine fremtidige planer uden for PPR.

5. Valg af revisor

Revisor Bjarne Nissen genvalgtes.

6. Evt.

Kommende møder: Der blev bl.a. omtalt et todages møde i oktober 2005, det endelige indhold er endnu ikke helt på plads.

Der var forslag om flere to-dages kurser.

Tak til Kirsten: Stine Thorsen takkede Kirsten Graversen for et godt samarbejde i den tid, hun har været med i bestyrelsen.

Vi mindedes Tine Møller Jensen, talepædagog fra Københavns Kommune, som er blandt de savnede efter tsunamien i december 2004 i Thailand.

“Dansk Vokalforening” er en ny forening for alle, der arbejder professionelt med stemmen, dvs. også normale stemmer hos sangere, skuespillere osv. Se også hjemmesiden: www.vokalforening.dk

Man efterlyste ønsker eller forslag til emner til kommende møder fra medlemmerne. Vi tilstræber fra bestyrelsens side at følge vedtægterne ved at vælge emner, som så vidt muligt dækker hele det logopædiske arbejdsfelt. Der fremkom ønsker om møder om oral motorik og undervisning af mennesker med autisme.

Der kom henstilling til anden ugedag end fredag, gerne torsdag, men af hensyn til de jyske medlemmer vil generalforsamlingen fortsat ligge på en fredag. Der kan med andre ord være tale om andre ugedage i fremtiden.

Stine Thorsen fortalte, at den kommende IALP-kongres, som sidste år fandt sted i Australien med deltagere fra 30 lande, næste gang foregår det i år 2007 i København, og vi vil få brug for megen assistance fra medlemmerne.

Svend Prytz fortalte om vanskelighederne med opsætning af vores hjemmeside. Vi beklager ventetiden og forventer, at børnesygdommene snart er overstået.

Referent: Ellen Wamsler-Jensen.

Generalforsamling 2004

Referat af generalforsamling 20/2 2004, som traditionen tro afholdtes på Bispebjerg Hospital, Foniatrisk Afsnit.

Birgitte Qvist vælges til dirigent.

Ad 1. Formanden aflægger beretning.

Formanden aflagde beretning (vedlagt)

Ad 2. Kassereren fremlægger regnskab for 2003.

Regnskabet godkendes (vedlagt). Kontingentet fastsættes uændret til kr. 250,-.

Kassereren bemærker at vi har ca. 250 medlemmer registreret, men at kun 167 af dem har betalt kontingent for 2003.

Ad 3. Valg af formand.

Svend Prytz genopstiller ikke og Stine Thorsen vælges til ny formand.

Ad 4. Valg af øvrige bestyrelse og suppleant.

Til bestyrelsen vælges: Jan Tinge (kasserer og næstformand)

Ellen Wamsler-Jensen (sekretær)

Svend Prytz

Kirsten Graversen (suppleant)

Ad 5. Valg af revisor.

Revisor Bjarne Nissen genvælges.

Ad 6. Evt.

– Vi diskuterer, om det er muligt at lægge møderne på andre dage end fredage. Der er delte meninger og bestyrelsen lover at tage emnet op ved førstkommende bestyrelsesmøde.

– DSLF skal sende en delegeret til IALP-kongressen. Bestyrelsen har besluttet at sende Jan Tinge.

Referent Stine Thorsen

Generalforsamling 2003

Referat af generalforsamlingen 7/2 2003 afholdt på Bispebjerg Hospital.

Inge Halgren valgtes som dirigent.

Ad 1 – Formandens beretning

Formanden aflagde beretning, som godkendtes af forsamlingen.

Ad 2 – Regnskab og fastsættelse af kontingent

Kassereren fremlagde regnskabet, som forsamlingen godkendte. Kontingentet fastsættes til fortsat at udgøre kr. 250,-.

Et medlem spurgte, hvilke aktier Selskabet ejer og kassereren lovede at undersøge sagen.

Ad 3 – Valg af formand

Svend Prytz genvalgtes som formand.

Ad 4 – Valg af øvrige bestyrelse og suppleant

Inge Benn Thomsen, Jan Tinge og Stine Thorsen genvalgtes til bestyrelsen.

Maria Boers genopstillede ikke som suppleant og Kirsten Graversen vælges in absentia som ny suppleant.

Ad 5 – Valg af revisor

Revisor Bjarne Nissen genvalgtes.

Ad 6 – Evt.

Niels Rasmussen gjorde opmærksom på et verdensomspændende arrangement ’World Voice Day’, som løber af stablen primo april 2003. Svend Prytz var ligeledes bekendt med arrangementet, som udgår fra Brasilien. Sagen blev diskuteret frem og tilbage og man blev så småt enige om, at det nok var lidt sent at få stablet et større arrangement på benene i år, men at vi vil forsøge at gøre noget seriøst ved sagen næste år.

Vi diskuterede, hvordan man kunne gribe det an. Danmarks Radio, i særdeleshed programmerne ’Viden Om’ og ’Lægens Bord’ var bl.a. fremme i diskussionen. Vi talte også om at man i Brasilien går ud og udøver foniatri/logopædi på gadeplan for at skabe opmærksomhed om emnet. Dansk Laryngologisk Selskab har forsøgt at udbrede budskabet. NR og SP vil gå videre med sagen.

Referent, Stine Thorsen, sekr.

Generalforsamling 2002

Referat af Ordinær Generalforsamling d. 21/2 2002 afholdt i auditoriet på Foniatrisk Afsnit, Bispebjerg Hospital.

Birgitte Qvist vælges som dirigent.

Ad 1 Formanden aflægger beretning.

Svend Prytz aflægger beretning, som godkendes af forsamlingen. Beretningen er vedlagt.

Ad 2 Kassereren forelægger regnskabet. Fastsættelse af kontingent.

Jan Tinge fremlægger regnskabet, som godkendes.

– Da det vil blive nødvendigt at opdatere Selskabets hjemmeside i forbindelse med IALP-kongressen 2007, og da dette vil koste DSLF ca. kr. 25.000,- (udgifterne deles mellem kongressens budget og DSLF – se også formandens beretning), vedtages en forhøjelse af kontingentet til kr. 250,- pr. år.

Ad 3 Bestyrelses forslag og medlemsforslag.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget enstemmigt blandt af de fremmødte. Da forsamlingen ikke var talstærk nok til at beslutte en vedtægtsændring, går forslaget til urafstemning på ekstraordinær generalforsamling, som afholdes i forbindelse med Selskabets næste medlemsmøde d. 14/3 2002.

Ad 4 Valg af formand.

Svend Prytz genvælges.

Ad 5 Valg af øvrige bestyrelse og suppleant.

Øvrige bestyrelse (Jan Tinge, Inge Benn Thomsen, Stine Thorsen) genvælges. Suppleanten, Ane-Mette Øster, stillede ikke op til genvalg og i stedet valgtes Maria Boers som ny suppleant. Vi siger tak til Ane-Mette for mange års aktiv og tro tjeneste.

Ad 6 Valg af revisor.

Revisor Bjarne Nissen genvælges.

Ad 7 Evt.

Dorthe Geertsen spørger, om der er et bestemt tidspunkt for udmeldelse af DSLF. Jan Tinge oplyser at udmeldelse skal ske senest en måned før årets udgang. DG kommenterer, at hun synes det er en upassende regel at have.

Stine T. nævner for god ordens skyld endnu en gang, at vores hjemmeside har adressen www.dslf.org og repeterer proceduren for tilmeldelse til hjemmesiden og mailinglisten.

Den første gang man vil logge på hjemmesiden, skal man gøre følgende:

1. Gå ind på www.dslf.org.

2. Klik på fanebladet ’opret brugerkonto’.

3. Udfyld standardpassword med ordet ’logopæd’

4. Find selv på to ord, der skal bruges som hhv. valgfrit personligt brugernavn og personligt password. OBS. Disse to skal du kunne huske, for det er dem, du skal bruge i fremtiden, når du logger på hjemmesiden (’logopæd’ skal du kun bruge den allerførste gang).

5. Klik på ’OK- opret mig’.

6. Gå tilbage til forsiden og fanebladet ’Hvem er vi’ og send en mail til sekretæren, hvor du skriver dit navn og din e-mail adresse sammen. Så vi du blive slette af den almindelige post-liste. (Dette kommer i fremtiden til at foregå automatisk, men fungerer ikke endnu, så bær over med os…).

Efter denne procedure modtager du automatisk nyheder via din e-mail!

Vi beder indtrængende om, at medlemmerne så vidt muligt tilmelder sig denne service, da det sparer mange penge for os alle i DSLF.

Det var tanken at vores generelle password skulle ændres hvert år i forbindelse med generalforsamlingen, men da hjemmesiden er under ombygning, venter vi til den er klar i sin nye form, før passwordet ændres.

Derefter takkede dirigenten for god ro og orden af erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

P.B.V. Stine Thorsen, sekretær og referent.

Generalforsamling 2000

Referat af ordinær generalforsamling d. 3/2 2000, Auditoriet på Foniatrisk Afsnit, Bispebjerg Hospital.

Pkt. 1 Valg af dirigent

Niels Ole Sølberg valgtes.

Pkt. 2 Formanden aflægger beretning

Formanden aflagde beretning (vedlagt), samt viste en fornøjelig lille jubilæumsfilm fra IALP’s 75-års jubilæum.

Pkt. 3 Kassereren forelægger regnskab. Fastsættelse af kontingent.

Jan Tinge fremlagde regnskabet (vedlagt), som godkendtes af forsamlingen.

Forsamlingen vedtog at bibeholde det nuværende kontingent på kr. 200,-

(kr. 100,- for studerende).

Pkt. 4 Bestyrelsens forslag og medlemsforslag.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt blandt de fremmødte. Da forsamlingen ikke var talstærk nok til at beslutte en vedtægtsændring, går forslaget til urafstemning.

Pkt. 5 Valg af formand.

Svend Prytz genvalgtes.

Pkt. 6 Valg af øvrige bestyrelse.

Jan Tinge og Stine Thorsen genopstillede og genvalgtes, Ane-Mette Øster genopstillede som suppleant og genvalgtes. Hjørdis Rendrup ønskede ikke genvalg og i stedet valgtes Inge Benn Thomsen ind i bestyrelsen.

Velkommen til!

Pkt. 7 Valg af revisor.

Selskabets revisor genvalgtes.

Pkt. 8 Evt.

Indlæg fra bestyrelsen:

1. Møder i Århus. Da vores møder i Århus desværre har tradition for at være meget dårligt besøgt og derfor temmeligt dyre at arrangere, blev det foreslået fra bestyrelsen, at vi for fremtiden ikke stræber direkte efter at afholde vores møder udenfor København i Århus. Vi vil i stedet stile efter ét møde om året i en anden by end København, gerne arrangeret af eller i samarbejde med andre foreninger, ell. selskaber. Dette blev vedtaget af forsamlingen.

2. Mødeafgift. Bestyrelsen foreslog at der indføres en mødeafgift for ikke- medlemmer på kr. 50,- (kr. 25,- for studerende). Baggrunden for forslaget er, at flere ikke-medlemmer har spurgt, hvorfor det overhovedet er en ide at melde sig ind, når møderne alligevel er gratis for alle interesserede. Dette forslag blev også vedtaget af forsamlingen.

3. Næste møde. Formanden informerede og næste møde, hvor Selskabets medlemmer er indbudt til en mini-konference i patientforeningen ‘Hjernesagen’ (invitation vedlagt). I den forbindelse gjorde Gerda Saraw opmærksom på den anden patientforening for hjerneskadede ‘Hovedcirklen’.

Herefter var der overdådig servering med rejer i melon, marineret kylling med råmarinerede grønsager, salat, ost, italiensk brød, vin, øl og vand ad lib til de ca. 20 hoveder, der holdt ud til den bitre ende. Tak for en hyggelig afslutning på en god generalforsamling!

P.B.V. Stine Thorsen, referent.