Vedtægter

1. Selskabets navn

DANSK SELSKAB FOR LOGOPÆDI OG FONIATRI.

2. Hjemsted

København.

3. Formål

– at bidrage til det bedst mulige samarbejde mellem de faggrupper, der arbejder med tale-. stemme- og sproglidende,

– at fremme studiet af og interessen for teoretisk og klinisk videnskabelig forskning af tale-. stemme- og sproglidelser,

– gennem foredrag, demonstrationer og diskussioner at medvrke til større oplysning om tale-. stemme- og sproglidelsernes ætiologiske og patogenetiske forhold, undersøgelsesteknik, diagnostik samt behandling,

– at søge udvidet samarbejde med udenlandske forskere og parallelle udenlandske selskaber.

4. Medlemskab

Som ordinære medlemmer kan optages personer med professionel relation til selskabets formål.

5. Selskabets virksomhed

Selskabet afholder mindst 4 møder årligt. Foredrag og lignende søges efter bestyrelsens beslutning publiceret og udsendt til medlemmerne.

6. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af en formand samt 4 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand, kasserer, arkivar/webmaster og sekretær. Bestyrelsen bør så vidt muligt bestå af repræsentanter for de i arbejdet med talelidende involverede faggrupper. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Formanden vælges særskilt, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv. Formanden repræsenterer selskabet udadtil og leder dets virksomhed.

Næstformanden udfører ved formandens forfald alle dennes forretninger.

Kassereren opkræver medlemskontingent og fører selskabets regnskab, der inden den årlige generalforsamling skal foreligge revideret af selskabets revisor.

Arkivaren har ansvaret for selskabets arkivalier og sørger som webmaster for vedligeholdelse af hjemmesiden, samt for indsamling og eventuel uploading af afholdte foredrag og lignende på hjemmesiden.

Sekretæren fører protokol over foreningens virksomhed, herunder bestyrelsesreferater, og udsender efter bestyrelsens beslutning alle skriftlige meddelelser til medlemmerne.

Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden eller to andre bestyrelsesmedlemmer ønsker dette. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer er til stede.

Beslutninger foretages ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, tæller formandens stemme dobbelt.

7. Kontingent

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Det årlige medlemskontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Ekstraordinære medlemmer og æresmedlemmer er kontingentfri.

Bestyrelsen kan desuden i undtagelsestilfælde indrømme enkelte ordinære medlemmer kontingentfrihed efter anmodning.

Medlemmer, der er i kontingentrestance i mere end to år, kan ekskluderes efter bestyrelsens beslutning. Genoptagelse i selskabet kan finde sted, så snart kontingentrestancen er udlignet.

8. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Indkaldelse til generalforsamlingen foretages af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse med mindst tre ugers varsel.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned og ledes af en dirigent valgt af generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Formanden aflægger beretning.

2. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og fremlægger bestyrelsens forslag om medlemskontingentets størrelse for det indeværende år.

3. Bestyrelsens forslag og medlemsforslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest fire uger før generalforsamlingen afholdes.

4. Valg af formand.

5. Valg af den øvrige bestyrelse.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Samtlige tillidsposter besættes ved simpel stemmeflerhed.

Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning – med mindre, der kræves skriftlig afstemning. Ekstraordinær generalforsamling finder sted efter bestyrelsens beslutning eller når mindst 15 medlemmer kræver dette.

Begæring skal indsendes skriftligt til bestyrelsen og må indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Indkaldelse hertil foretages af bestyrelsen med vanligt varsel inden 14 dage efter begæringens fremsættelse.

9. Lovændringer

Ændringer i selskabets love kan kun vedtages på en generalforsamling, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, der skal foregå senest en måned efter den første. Lovændringer kan finde sted, når blot 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

10. Udmeldelse

Udmeldelse af selskabet skal foregå skriftligt til kassereren med mindst 1 måneds varsel før årsskiftet.

11. Selskabets opløsning

Beslutningen om selskabets opløsning kan kun træffes, når 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor på generalforsamlingen.

Hvis antallet af fremmødte ikke er tilstrækkeligt, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling senest en måned efter den første.

Selskabets opløsning samt bestemmelse om selskabets midler og arkivalier kan herefter træffes af de fremmødte efter generalforsamlingens beslutning.