Alle indlæg af admin

Referat fra Generalforsamling i DSLF 25.2.2019

Referat fra Generalforsamlinger i DSLF 25.2.2019

1. Valg af dirigent: Gohar Nikoghosian-Bossen. Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

2: Valg af referent: Inge Brink Hansen. Dagsordenen rettes til.

3: Formandens beretning: Vi har i det forgangne år afholdt 4 medlemsmøder hvoraf et var i samarbejde med FUA.

Det første var inden generalforsamlingen i 2018 d. 23.2.2018:“IQ-testning af børn med autismespektrumforstyrrelse og begrænset eller intet talesprog.” ved psykolog Cecilia Brynskov.  Desværre var her kun ganske få deltagere. 

Det andet var d. 9. Marts med emnet “Oralmotoriske forudsætninger for spisning og sprog.” med ergoterapeut Ulla Lebahn, talepædagog Hanne Lilje, tale-hørekonsulent Susan odersen og ergoterapeut Stine Benedicte Nielsen på Bspebjerg Hospital. Her var 62 deltagere.

Det tredje, som var  samarbejde med FUA, blev holdt d. 2. Juni: Kursusdag med intorduktion til PROMPT (Promts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets) og blev holdt på Københavns Universitet.  Her var ca. 50 deltagere.

Det fjerde var 2.11.2018 på CSV, Brønshøj: Kursusdag med læbe-kæbe-gane-tema.

v. audiologopæd Berit Emborg og afdelingsleder og audiologopæd Louise Leturgie fra Ganespalteafdelingen, IKH Region Midtjylland. Og her var ca. 70 deltagere.

VI har haft 2 bestyrelsesmøder samt en bestyrelsesmiddag,, hvor vi sagde velkommen til nyt bestyrelsesmedlem, Annette Halvleg Vassing, der kom til midt i året

Der er nu ca. 100 medlemmer i foreningen og vi kan se tilbage på et år med vellykkede og godt besøgte arrangementer.

Formandens beretning taget til efterretning med applaus.

4: Kassererens fremlægger regnskab. Revisoren Steen Holm Faurdal har gennemgået regnskaberne fra 2016, 17 og 18.  Og der er revideret for 2018, med godkendelse og revisorens underskrift (overskud på ca. 16.000 – evt. fra tidligere år – skal lokaliseres til før 2016.).

Der er nu en formue på ca. 300.000 samt værdipapirer på 13.000 samt på en konto for sig ca 12000. Indtægter og udgifter balancerer næsten i det forgangne år.

Ane Mette Øster: foreslår, at der ikke er en stor formue i foreningen, men at pengene kommer medlemmerne til god. Evt. ved jubilæumsarrangement.

Der kom forslag om at give tilskud til rejseudgifter til deltagere i kurserne, der har mere end f. eks. 25 km s rejse. (evt.  ved fastlagt km. sats.)

Regnskabet  godkendes med applaus.

Kontingentstørrelse: 200 for erhvervsaktive 100 kr. for studerende og pensionister. Vedtages.

Bestyrelsen afgør hvad der skal være af  firmarabat.– f.eks. 1000 kr. for 4 eller 5 medlemmer.

5: Logo-præsentation: reaktioner:

”Ikke bogstaver ud af munden, men lyde.

Måske fonemer i stedet for bogstaver og en node? Eller DSLF. Eller flere små bogstaver. Lydbølger. Noget visuelt for lyd… lydbølger. Det er der mest stemning for  – eller ingenting..

Eller ansigter mod hinanden og lydbølger mellem dem.

Smukt med de to ansigter, også som en vinge der bølger-.”

NB  til sidst var der enighed om bogstaverne skal væk og i stedet for ,skal der være lydbølger.

Bestyrelsen tager endelig stilling til logoet.

6: Valg af formand – Gohar Nikhogosian-Bossen genvalgt med applaus

7: Valg til bestyrelse : Stine Benedicte Jensen, Stig Farurdal, Annette  Halvleg Vassing  og Inge Brink Hansen genvælges med applaus

8 Suppleanter: Dorte Hyldstrup og Alma Manley vælges med applaus.

9 Valg af Revisor:  Steen Holm Faurdal vælges med applaus.

10: evt.:  1) 50 års-jubilæum: I efteråret har vi 50 års jubilæum. Og vi vil gerne have medlemmernes forslag og ønsker til hvordan vi kan fejre dette – helst inden 25. Marts, hvor næste bestyrelsesmøde er. Der kom allerede forslag til afholdelse af jubilæet: evt. en dag med udenlandske / danske kapaciteter og en middag f.eks. Det kunne være betalt af foreningen eller at der er en vis egenbetaling fra foreningens medlemmer. Evt. to spor. Stemmer og noget andet evt. synkning. Medlemmer kan komme med forslag inden 25. Marts 2019.

2) der spørges til DSLFs mening om udmelding fra AlF, FUA og FTFH ang. ”logopæd” som fællesbetegnelse for talehørelærere/talepædagoger /etc

3) vi skal være opmærksomme på, at man kan miste penge, hvis vi investerer penge – f.es. 100.000. Forslag om at bruge nogle penge kan brugs til jubilæumsfest. Eller evt. legat. DSLF skal ikke være en foreningen der opsamler kapital.

Generalforsamlingen 2019 afsluttet med klapsalver.

Generalforsamling med foredrag

DSLF – Dansk Selskab for Logopædi og Foniatri- indbyder til generalforsamling fredag den 23. februar kl. 17.00-20.00 på        CSV, Frankrigsgade 4, 2300 Kbh. S

Kære medlemmer og kære alle jer som overvejer at melde jer ind i selskabet eller bare har lyst til et fantastisk fagligt input.

Fredag den 23. februar kl. 17-20 på CSV, Frankrigsgade 4, 2300 Kbh. S er dørene åben for vores årlige generalforsamling. CSV ligger 7 min. gang fra metro – Amagerbro station.

I år har vi den store glæde at skulle høre oplæg fra psykolog Cecilia Brynskov. Emnet er

IQ-testning af børn med autismespektrumforstyrrelse og begrænset eller intet talesprog.”

Cecilia bor i Århus og er ejer af Autismeklinikken. Cecilia har speciale i børn med autismespektrumforstyrrelser, som har udfordringer på det verbale sprog. DSLF vil gerne sætte spot på hvordan børnene uden talesprog får stillet psykiatriske diagnoser på baggrund af tests. Mange børn uden mulighed for at kommunikere verbalt testes med tests, der kræver et verbal sprog. Det mener vi, kan give et misvisende billede af deres faktiske kunnen. Cecilia arbejder ud fra nonverbal testing af børn uden talesprog og hun vejleder forældre, personale og kolleger i specialædagogiske/psykologiske tiltag til denne børnegruppe.

Programmet for aftenen

Kl. 17.00-18.30: Cecilia Brynskov

Kl. 18.30-18.45: Pause. Der er kaffe og the samt lidt mindre snack

Kl. 18.45-19.00: Velkomst v/ bestyrelsesformand Gohar Bossen.

Kl. 19.00-20.30: Generalforsamling: valg af drigent, valg af referent. Formandens beretning, regnskab og budget, fastsættelse af kontingent, indkomne forslag, valg af formand og bestyrelsesposter. og Evt.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 25. januar 2018.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen DSLF

Medlemsmøde fredag d. 28.10.2016

ARRANGEMENTER
“Stemmeproblemer hos børn og voksne. Diagnoser og behandling.”
Fredag d. 28.10. 2016 kl. 10.00-16.00 på Bispebjerg, Hospital, Uddannelsesafdelingen.

Formiddagen vil give et indblik i hvordan man på Køge Sygehus i samarbejdet mellem halslæger og logopæder udreder forskellige stemmelidelser hos børn og voksne, hvordan de diagnosticeres og hvilke behandlingsmuligheder der er. V. logopæd Solveig G. Pedersen og ØNH-læge Andreas Jørkov.

Om eftermiddagen kan man vælge sig ind på et af følgende tre spor:

Pareser: Ætiologi, diagnose og behandling set fra lægeligt og logopædisk perspektiv. V. en ØNH-læge og logopæd Charlotte Lange Møller.

Stofskifte: Hvordan virker stofskifteproblemer ind på stemmen – med oplæg fra endokrinolog Lars Bo Johansen, og logopæd Mette Weinreich Daugaard.

Børnestemmer: Systematisk udredning og behandling af forskellige stemmelidelser, med oplæg fra børnelogopæderne Sara Gryholdt Rasmussen og Marie Nørgård Olsen.

Pris: for medlemmer af DSLF: 200 for ikke-medlemmer: 500 kr.

DSLF byder på frokost og kaffe med kage.

Tilmelding senest 27.9.2016.

Tilmelding og betaling skal ske på webshop på nedenstående link (kopier det og indsæt det i din browser, så kommer du frem til webshoppen):

https://dslf.net/dansk%20selskab%20for%20logopædi%20og%20foniatri.ehtml

Næste medlemsmøde: Dyspraksi med Kathy Jakielski d. 7.4.2017

Stemmeproblemer hos Børn og Unge

DSLF AFHOLDER HELDAGSKURSUS

Fredag den 26. september 2014 kl. 9:30-15:30

Sted: PPR VALBY; Gammel Køge Landevej 3, 5.sal, 2500 Valby

PROGRAM:

9:30 Velkomst

9:35   Emne: Diagnostik og behandling af Sulcus Glottidis (medfødt             

           misdannelse af stemmelæberne),

           Afdelingslæge Gohar Bossen, Foniatrisk klinik, Neurologisk     

           afdeling N, Bispebjerg Hospital

10:30 Pause

10:40 Emne: Stemmeproblemer i puberteten hos piger og drenge,

          Overlæge Svend Prytz, Foniatrisk klinik, Neurologisk afdeling N,   

          Bispebjerg Hospital

11:40 Frokost

12:20 Emne: Logopædiske arbejdsmetoder ved undervisning af børn    

           med stemmelidelser

           Stig Faurdal, tale-hørekonsulent, TSF Valby

           Agnethe Nordin, audiologopæd, TSF Valby

15:20 Afrunding og afslutning

Da der skal bestilles frokost, er det nødvendigt med en tilmelding, så send en mail til stig.faurdal@buf.kk.dk , hvis du kommer til arrangementet. Senest d. 20.09.14.

Det er mulig at deltage, selv om man ikke er medlem af DSLF. Det koster kr. 300,00 og heri er medregnet frokost.

Pengene bedes indbetalt på konto:

Reg.-nr.: 1551

Kontonr.: 8166625

Husk at anføre navn ved betaling!

 

Invitation til Generalforsamling

Kære medlemmer af DSLF

Som tidligere annonceret, afholdes ordinær Generalforsamling i DSLF

Torsdag den 6. februar 2014   kl. 19.30

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Område Valby/Vesterbro

Gl. Køge Landevej 3,  3. sal, 2500 Valby

Med følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Formanden aflægger beretning

3.      Kassereren forelægger det reviderede regnskab

4.      Forslag til medlemskontingent

5.      Forslag fra bestyrelsen

6.      Indkomne forslag fra medlemmerne

7.      Valg af formand, Svend Prytz er villig til genvalg.

8.      Valg af den øvrige bestyrelse:   

Den siddende bestyrelse er:  

Næstformand: Inge Benn Thomsen

Kasserer: Stig Faurdal 

Sekretær: Gohar Bossen

Webmaster: Agnethe Nordin

Alle er villige til genvalg.

9.      Valg af revisor , Bent Kjær er villig til genvalg

10.     Eventuelt

Forinden – Kl. 18.00 19.15 –  holdes næste møde i DSLF:

Sted: samme sted som generalforsamlingen.

Emne:  Logopædisk stemmebehandling.

Specialepræsentation v. Cand. Mag. i Audiologopædi, Sara Gryholdt Rasmussen og Karina Thomsen Grønnemose:

Cand. Mag. i Audiologopædi – Sara Gryholdt Rasmussen
Nuværende Stilling: Talehørelærer, Gladsaxe Kommune.

Siden 2010, har Sara undervist private stemmeklienter, fra erhvervslivet, sang- og skuespilmiljøet. Sara har også undervist kommende talepædagoger i børnestemmer, på Logopæduddannelsen på UCC, i hhv 2010 og 2011 og har desuden været stemmetræner på Studenterrevyen i 2010 og 2011.

I Gladsaxe fungerer Sara som børnestemme-konsulent, og varetager desuden gruppeundervisning i stammen.

Cand. Mag. i Audiologopædi; Karina Thomsen Grønnemose
Nuværende Stilling: Ordblinde- og FVU-lærer, VUC Hvidovre/Amager

Karina har været selvstændig stemmeunderviser og underviser for personer med sproglige vanskeligheder i forbindelse med afasi, siden 2011. I forbindelse med sit bachelorprojekt, præsenterede Karina et oplæg til Laryngologisk Selskabs årsmøde  2011, om “Stemmehygiejniske råd – evidens og status i Danmark”.

Karina er artikelforfatter, i samarbejde med Jenny Iwarsson og Ellen Lomholt, til artiklen “Inventering af Stemmehygiejniske råd i Danmark”, udgivet i Dansk Audiologopædi,  december 2011.

Sara og Karina tilbyder desuden stemmeundervisning, via deres selvstændige virksomhed “selvlyd” – se www.selvlyd.dk

Uddrag af specialets Abstract:

“Der findes  en del forskning,  der undersøger  effekten  af logopædisk stemmebehandling  og som viser  positive resultater.  Der findes  dog  ikke  meget forskning,  der  viser  effekten  af  en  isoleret stemmeøvelse.  Undersøgelser  af    isolerede  stemmeøvelser  har  betydning  for  at  sikre  en evidensbaseret praksis indenfor det logopædiske stemmeområde.

Dette  speciale  ønsker  primært  at  undersøge  den  umiddelbare  effekt  af  knæ­gyngeøvelse  med fonation på stemmens F0. Sekundært  ønsker  dette speciale  at  undersøge  den  umiddelbare  effekt  af  knæ­gyngeøvelse  med fonation    fem  fonasteniske  gener  og  seks  positive  fornemmelser  i  forbindelse  med  hals  og stemme.”

Efter mødet vil der være traktement inden generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Invitation til møde i DSLF

MUSIKTERAPI-MØDE

25.11.2013 kl. 17:00

Sted: PPR Valby, Gl. Køge Landevej 3, 3.sal 2500 Valby.

“Tourette sygdom og musikterapi”

Foredragsholder 1: Neurolog Anne G Korsgaard

15 min pause

“Musikterapi generelt ved tale-, sprogforstyrrelser”

Foredragsholder 2: Musikpædagog Annette, Ålborg Universitet

Titel: Musikterapi generelt ved tale- og sprogforstyrrelser

Hvis der er tid, vil musikterapi som led i intensiv terapi blive omtalt.

Der indtages sandwiches fra ca. kl.18:15, og mødet vil slutte kl. 20:00.

Pris: 200 kroner for ikke DSLF- medlemmer

Kommende møder i selskabet:

  • General forsamling 06.februar 2014 kl. 17
  • Der planlægges desuden et arrangement i januar 2014, men dette er endnu ikke helt fastlagt.

Info: Child Language Seminar 2013


Second Call for Papers for Child Language Seminar 2013

The next Child Language Seminar will be held at The University of Manchester on
Monday 24th and Tuesday 25th June 2013
(with registration and wine reception on the evening of Sunday 23rd June).

The Child Language Seminar (CLS) is an interdisciplinary conference with a long tradition which attracts a diverse international audience of linguists, psychologists and speech-language therapists. It provides a forum for research on language acquisition and developmental language disorders.

The keynote speakers will be:
Professor Catherine Snow, Harvard University
Professor Mike Tomasello, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig
Professor Julian Pine, University of Liverpool
Dr Courtenay Norbury, Royal Holloway College, London

Call for papers:
Proposals are invited for papers and posters related to all aspects of child language acquisition and disorders. There are no key themes for CLS 2013 as we want to encourage proposals covering the full breadth of research relating to child language learning and developmental language disorders. To illustrate, proposals will be considered on children’s first, simultaneous and/or subsequent language development, in areas such as grammar, phonology, lexicon, pragmatics, discourse, literacy, sign language, and psycholinguistic processing.

The CLS is a peer-reviewed research conference and all proposals will be reviewed anonymously by the abstract committee.

Presentation format
Proposals should indicate whether an oral presentation or poster is preferred. The organising committee views both formats as having equal value but reserves the right to switch formats to suit the programme. Presenters will be notified about the final format of their presentation at the time their proposal is accepted.

Proposal format
Proposals must be written in English and include the following:

1. Cover Page:
Title of presentation
Authors’ names and affiliations
Name, address, telephone number and email address of contact person
Preferred presentation format (oral presentation or poster)

2. Abstract:
Title of presentation
Summary of research undertaken (300 words maximum, single spaced). One figure or table and up to 3 references may be added and will not be included in the word count.
(Do not include authors’ names)

Submitting proposals:
Proposals must be submitted in either MS Word or RTF format with paper size set to A4 and submitted as an attachment to an email (not as part of the mail body of the email) to Jenny.Freed@Manchester.ac.uk using ‘CLS Abstract Submission’ as the subject of the email. You will receive an email back confirming receipt of your abstract.

Key dates:
Deadline for submission of abstracts: 1st January 2013
Notification of acceptance/rejection: 1st February 2013
Registration opens: 1st February 2013
Programme published on website: 1st  April 2013
Early registration deadline (reduced fee): 30th April 2013
Registration and wine reception: Sunday 23rd June 2013
CLS conference: 24th-25th June 2013
Conference dinner: 24th June 2013

Registration:
The registration fees are now listed on the CLS website. We are offering an early registration discount (deadline 30th April 2013) and a discount for students. Registration will open on 1st February 2013.

CLS Venue:
The CLS 2013 will be hosted by the Language Development and Disorders Research Group in the School of Psychological Sciences at The University of Manchester. The University of Manchester is the UK’s largest single-site University. As an internationally recognised research-led institution, our teaching and learning programmes are informed by the latest research findings delivered by staff at the leading edge of their fields.

The Language Development and Disorders Research Group is a multidisciplinary team of researchers working to develop our understanding of the factors, processes and mechanisms involved in successful language learning and in speech and language disorders. The research interests of the group focus on four main themes: Typically developing children’s early language development and the linguistic environment, specific language impairment (SLI), social communication and pragmatics intervention research, phonological representations and developmental speech disorders.

Manchester:
Manchester is a vibrant, cosmopolitan, culturally diverse city. It is notable for its sport, museums, galleries, theatres, music scene and shopping, offering something for everyone. Manchester is easily accessible by train (just 2 hours from London). There are direct flights from Manchester International Airport to all major European cities, and many long-haul flights are also available from Manchester.

Accommodation:
There are many excellent places to stay in Manchester and good public transport links to and from the University. We are asking delegates to book their own conference accommodation. We have managed to secure preferential rates at a fewhotels to suit a range of budgets. These hotels are all within walking distance of the conference venue and Manchester Piccadilly train station. Details have now been added to the CLS website. Please follow the link on the website to make a booking.

Further information
Further details will be added to the website in due course (http://www.psych-sci.manchester.ac.uk/aboutus/events/cls2013/).You can also follow CLS on Twitter (@CLSManchester). This will be updated as more information becomes available.

If you would like to be added to the mailing list for further information about the CLS or if you have any queries please email: Jenny.Freed@Manchester.ac.uk.

Please circulate this information to your networks and any other interested parties.

We look forward to welcoming you to the CLS in 2013.

Jenny Freed, Elena Lieven and Catherine Adams
(CLS Organising Committee)

Dr Jenny Freed
Human Communication and Deafness
University of Manchester
Oxford Road
Manchester
M13 9PL
0161 275 3433
07818 496130