Alle indlæg af admin

FUAs 20 års jubilæumskonference

FUA’s Jubilæumskonference på SDU

FUA afholder sin første konference for at fejre foreningens 20-års jubilæum i 2011. Konferencen bærer titlen Forskning i praksis og finder sted
fredag den 28. september 2012 kl. 9.30 – ca. 16.00 på SDU i Odense.

Formiddagen vil byde på tre fælles oplæg, som alle handler om forskning i praksis. Efter frokost deles deltagerne op i tre spor efter eget ønske – audiologi, logopædi og læsning – hvor der vil være tre oplæg i hvert enkelt spor (se oplægsholdere og titler på oplæg nedenfor).
I løbet af dagen vil der være mulighed for at se posterpræsentation af specialer fra KUA og SDU.

Læs mere her

Se plakaten her

Generalforsamling samt foredrag om børns motorik

Kære alle i DSLF !

Hermed inviteres til foredrag om børns motorik samt generalforsamling i DSLF.

TID: onsdag den 29/2-2012 kl. 19-21.30 (ca sluttid for mødet, derpå stiftende Bestyrelsesmøde)

STED:  MULTISALEN, PORCELÆNSTORVET, 2500 Valby

Selve generalforsamlingen vil foregår klokken ca. 20-21.30. Dagsorden er ifølge vedtægterne som følger:

1. Formanden aflægger beretning.

2. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og fremlægger bestyrelsens forslag om medlemskontingentets størrelse for det indeværende år.

3. Bestyrelsens forslag og medlemsforslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest fire uger før generalforsamlingen afholdes.

4. Valg af formand.

5. Valg af den øvrige bestyrelse.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

Hvis nogen medlemmer har punkter til dagsordnen, bedes de indsendt snarest og senest 3 uger før GF.

Klokken 19-20 præsenteres:

Foredrag: TrasMo – Tidlig Registrering af Sansemotoriske Færdigheder hos børn

Birte Engmann, ergoterapeutkonsulent, PPR

TrasMo er et redskab, som kan bruges af pædagoger i dagpasningstilbud. Formålet med at bruge TrasMo er, at identificere ressourcer og vanskeligheder inden for motorik og sanseintegration ved at observere barnet i dets dagligdag i institutionen med henblik på at tilrettelægge en tidlig indsats.

Der vil blive en kort introduktion til de forskellige områder, som er indeholdt i TrasMo. Tankerne bag udviklingen og udviklingsarbejdet vil blive gennemgået på et overordnet niveau.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter oplægget, som varer en times tid.

Øl & vand i pausen.

Adgang: Gratis for medlemmer,  kr. 50 for andre interesserede, som er meget velkome – dog kr. 25 for studerende.

Vel mødt!

Bestyrelsen

Foredrag med Gohar Bossen

Torsdag d. 24/11 holder Gohar Bossen foredraget med titlen “Er sulcus glottidis arvelig?”. Detaljer findes i det nedenstående.

Du må meget gerne melde dig til via følgende link:

Titel: Er sulcus glottidis arvelig?

Foredragsholder: Gohar Nikogosyan-Bossen

Tid: Torsdag d. 24/11, klokken 17-19

Sted: Valby Kulturhus, lokale 3 på tredje sal. Valgårdsvej 4-8. Valby.

Abstract:

Gennemgang af cases fra 11 familier hvor 2 eller flere medlemmer har fået konstateret sulcus glottidis på Bispebjerg hospital, Foniatrisk klinik. Disse patienter blev fulgt fra 1995 med akustiske analyser, videostroboskopi og hvis nødvendigt operation. Der vil præsenteres opfølgende resultater af hvordan det er gået disse familier stemmemæssigt. Arvelighed af denne sygdom er stadig til discussion blandt læger som beskæftiger sig med foniatri. Vi vil prøve at komme med vores bud på sandsynligheden af arvelighed i sygdommens ætiologi.

Foredrag om ordmobilisering d. 29/10

DSLF-foredrag: Ordmobiliserings… øh… halløj. Seminar om ordmobilisering

Tid: Lørdag d. 29. oktober 2011

Sted: Valby Kulturhus, Teatersalen, Valgårdsvej 4-8

Tilmelding: Senest tirsdag d. 25/10 via følgende link (tryk her): Deltagelse er gratis for DSLF-medlemmer. 125 kr. medbring lige penge. Frokost er inkluderet.

Det er en lørdag, så vi har ekstra grund til at gøre det til et hyggeligt arrangement med både intellektuelle kalorier og den anden slags. Detaljer for arrangementet kan I finde i det nedenstående.

Programmet er desværre blevet ændret pga. Afbud fra Kristine Skov Jensen

Program

10.00-10.15 Velkomst

10.15-11.15 Katrine Klim Jacobsen og Jonna Bybeck Tosev: Udvikling of afprøvning af en gruppetest af produktivt ordforråd.

11.15-12.15 Mads Poulsen: Ordmobiliseringens sammenhæng med læsning.

12.15-13.15 Frokost

13.15-14.15 Afsluttende diskussion og erfaringsudveksling.

Abstracts

Udvikling og afprøvning af en gruppetest af produktivt ordforråd

Katrine Klim Jacobsen, cand. mag, ordblindevejleder og -lærer på VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Jonna Bybeck Tosev, cand. mag., undervisningskonsulent på Hovedstadens Ordblindeskole

Børns ordforråd ved skolestart er relateret til deres senere læsefærdigheder. Kendskab til elevernes ordforråd kan derfor give vigtig indsigt i elevernes forudsætninger for at lære at læse. Man ved, at det produktive ordforråd er en stærkere prædiktor for senere læsefærdigheder end receptivt ordforråd.

I vores speciale udviklede og afprøvede vi en ny type test af produktivt ordforråd. I testen skal deltageren bestemme, hvilke to ud af fire billeder, som kan hedde det samme (dvs. er homofone) – og markere svaret ved at trække streg mellem de to billeder. Dette design tillader, at testen kan afvikles som en gruppeprøve.

I oplægget vil vi fortælle om udviklingen og afprøvningen af testen. Vi vil komme ind på ’det mentale leksikon’ og på forskellen mellem perception og produktion. Vi vil bl.a. diskutere testens anvendelighed i praksis, og om det er rimeligt at hævde, at man kan teste produktivt ordforråd, uden at eleverne siger noget.

Ordmobiliseringens sammenhæng med læsning

Mads Poulsen, ph.d., Københavns Universitet

Ordmobiliseringsvanskeligheder er kendt fra det logopædiske arbejde med børn med sprogvanskeligheder. Dette foredrag handler imidlertid om en undersøgelse af, hvordan også børn i normalspektret er forskellige med hensyn til, hvor vakse de er til at få mobiliseret ord. Disse forskelle har praktisk relevans, da de er forbundet med forskelle i læsefærdigheder. Ydermere ser det ud til, at der er forskellige delprocesser i ordmobiliseringen, og at disse delprocesser har betydning for forskellige former for læsefærdigheder. Således er forskelle i mobiliseringen af indholdsord forbundet med forskelle i læseforståelsesfærdigheder, mens forskelle i mobiliseringen af forholdsvis indholdsløse ord, såsom tal og bogstaver, forbundet med enkeltordslæsefærdigheder. Resultatet tyder på, at ordmobiliseringsvanskeligheder kan have forskellige årsager, og vil give anledning til en diskussion af hvordan man identificerer årsagerne.

 


DSLF har fået ny hjemmeside

Der er stadig et par ting der skal rettes til. I er meget velkomne til at skrive hvad I mener. Det kan I fx gøre som en kommentar til denne besked på hjemmesiden. Det kan man nemlig nu.

Men den vigtigste nyhed er at hjemmesiden nu dukker op hvis man googler på dansk selskab for logopædi og foniatri. Så nu skal du ikke længere huske den lidt besværlige adresse: dslf.net.

Foredrag med Svend Prytz og Kristian Winge

Kære DSLF-medlemmer,

Vi indkalder til foredrag i DSLF, hvor Kristian Winge og Svend Prytz vil tale om Stemme- og taleproblemer samt synkemotoriske vanskeligheder hos patienter med Parkinsons sygdom og deres mulige medikamentelle behandling.

Foredragsholdere: Kristian Winge og Svend Prytz.

Tid: torsdag d. 22. september, klokken 17-20.

Sted: Bispebjerg hospital, undervisningsbygningen (Sygeplejerskolen), mødelokale 6. Tag indkørsel fra Tuborgvej. Undervisningsbygningen har vist indgangsnummer 52. Se kort: http://www.bispebjerghospital.dk/menu/Om+Bispebjerg+Hospital/Praktisk+information/Kort-over-Bispebjerg-Hospital.htm

Titel: Stemme- og taleproblemer samt synkemotoriske vanskeligheder hos patienter med Parkinsons sygdom og deres mulige medikamentelle behandling.

Venlig hilsen,

DSLF’s bestyrelse

En undersøgelse af sammenhængen mellem udtalevanskeligheder og taleforståelighed hos 3-årige danske børn (født med og uden læbe-ganespalte)

Foredrag med Elisabeth Willadsen, Lektor, ph.d., Københavns Universitet

Tid: Tirsdag d. 7. december 2010, klokken 17.00-19.00

Sted: UCC, Titangade 11, 2200 N

I foredraget vil der blive sat fokus på sammenhængen mellem fonologiske vanskeligheder og taleforståelighed hos 3-årige danske børn. Formålet med denne undersøgelse var at afdække, om (graden af) fonologiske vanskeligheder påvirker, hvor godt småbørn forstås. Da dette er ikke tidligere undersøgt hos danske børn, omfattede undersøgelsen en gruppe af børn med typisk sprogudvikling, hvoraf en del også havde aldersbetingede udtalemangler, og to grupper af børn med læbe-ganespalte. Tidligere undersøgelser har vist, at udviklingen af sprogets lydsystem kan påvirkes af en medfødt læbe-ganespalte, og børn med læbe-ganespalte har således relativt ofte en forsinket og til tider afvigende fonologisk udvikling. Børnene i de forskellige grupper var matchede mht. køn og alder.

Samtidig var det et ønske at undersøge, hvordan disse danske 3-årige forstås af almindelige mennesker uden særligt kendskab til småbørns sprogudvikling eller småbørn med fonologiske vanskeligheder. Da det imidlertid er en kendt sag, at det er store forskelle mht., hvor godt småbørn forstås af ældre samtalepartnere, var det nødvendigt at inddrage relativt mange lyttere for at tage højde for denne variation, og derfor medvirkede 84 unge mennesker mellem 15 og 24 år som lyttere i denne undersøgelse.

Foredraget vil forhåbentlig give mulighed for stof til eftertanke ift., hvilken betydning fonologiske vanskeligheder kan have for småbørn, der bl.a. skal begå sig selvstændigt blandt kammerater i børnehaven.

Foredrag d. 28/9 2010: Vurdering og intervention for børn med atypisk sprogudvikling: evidensbaseret arbejde

Psykolog Nicola Botting fra City University, London, holder et uformelt møde for medlemmer og andre interesserede tirsdag d. 28/9 fra kl. 17-19 i Aalborg i forbindelse med temadagen om sprogforstyrrelser. Oplægget holdes på engelsk.

Sted: Lokale 2.132, Krogstræde 3, Aalborg Universitet.

Læs mere om Nicola Botting: www.city.ac.uk/lcs/biographies/nbotting.html